Algemene voorwaarden.

Vanaf 1 mei 2018

Bij Effectief Online houden we van duidelijkheid en vinden we het belangrijk dat onze opdrachtgevers begrijpen wat we doen. Gewoon gemakkelijk te lezen algemene voorwaarden. In onze algemene voorwaarden lees je wat jij van ons en wij van jou verwachten. Lees onderstaande tekst daarom goed door.

Artikel 1 - Definities

Met de termen ‘overeenkomst’ en ‘opdrachtgever’ bedoelen wij in deze algemene voorwaarden het volgende, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Effectief Online en opdrachtgever. Effectief Online noemen wij in dit document gewoonweg ‘wij’ en ‘ons’.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijk- of rechtspersoon die bij Effectief Online goederen of diensten afneemt. Wij spreken de opdrachtgever aan met ‘je’ en ‘jij’.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle door Effectief Online te leveren producten en diensten.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Mocht dit zo zijn, dan laten wij dat natuurlijk weten.
 3. De opdrachtgever kan alleen van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden afwijken wanneer we het hier allebei mee eens zijn. Indien dit gebeurt, dan zetten wij dit netjes op papier.
 4. Wij mogen op elk moment de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen voor toekomstige overeenkomsten. Dit laten we altijd ten minste een week van te voren weten voordat deze wijzigingen in werking treden. Dat vinden we wel zo netjes.
 5. Indien jouw algemene voorwaarden in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, dan blijven jouw voorwaarden buiten beschouwing.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig wordt verklaard, dan blijven alle overige voorwaarden van kracht.

Artikel 3 - Totstandkoming van een overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever digitaal akkoord gaat met een offerte en Effectief Online de ontvangst van dit akkoord heeft bevestigd.
 2. Wij behouden ons het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een verzoek tot het verrichten van diensten te weigeren.

Artikel 4 - Ontbinding en beëindiging

 1. Onderhoudsabonnementen, domeinregistratie, hosting en andere abonnementsovereenkomsten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden iedere jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst aan het einde van het jaar digitaal worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ontvangst wordt binnen 15 dagen bevestigd.
 2. Effectief Online kan een overeenkomst met een opdrachtgever direct beëindigen wanneer die zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met ons gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Wij zijn bevoegd een overeenkomst direct te ontbinden als je surseance of faillissement aanvraagt. Alle openstaande vorderingen worden dan alsnog direct opeisbaar. Wij kunnen vanwege deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding worden gehouden.

Artikel 5 - Aanbieding en offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Effectief Online zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst.
 2. Offerte voorstellen zijn een maand na dagtekening geldig. 
 3. Fouten of vergissingen in voorstellen komen niet voor onze rekening en risico. Ook niet indien je al akkoord bent gegaan met de offerte.
 4. Wanneer je de offerte tekent, en dus akkoord gaat, dan ga je akkoord met de volledige inhoud van de offerte. Ga je dit niet, dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dat wel zo is.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen ons zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 6. Aanbiedingen of voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Effectief Online gaat naar beste inzicht en vermogen de overeenkomst uitvoeren. Wel is de overeenkomst een inspanningsverbintenis. Dit betekent dat wij niet garanderen dat de diensten en producten die wij leveren op ieder moment bruikbaar zijn. Wij bepalen de wijze waarop wij de overeenkomst uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het benodigde materiaal. Indien je dit niet doet en wij hierdoor de afgesproken planning niet kunnen nakomen dan factureren wij op de afgesproken opleverdatum het volledige openstaande totaalbedrag.
 3. Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat al het materiaal dat je aanlevert juist is.
 4. Wij mogen de productenen/of diensten die wij opleveren gebruiken voor promotie en publiciteit van Effectief Online. Tenzij we afspreken dat we dit niet doen.
 5. Indien je een al akkoord bevonden ontwerp wilt wijzigen, dan brengen wij hier extra kosten voor in rekening.
 6. Wij leveren het werk op binnen de afgesproken termijn, tenzij de planning tijdens de uitvoering is aangepast. Indien wij later leveren dan afgesproken, dan geldt dit nooit als wanprestatie. Je blijft verplicht om de goederen of diensten af te nemen. In geen geval ben je gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
 7. Indien wij voor onze diensten en producten een vaste prijs hebben afgesproken en er extra werkzaamheden nodig zijn, dan sluiten wij een nieuwe overeenkomst. Indien er extra kosten zijn verbonden aan deze werkzaamheden dan laten wij dit natuurlijk aan je weten.
 8. Wij zijn gerechtigd om diensten te onderbreken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, noodzakelijke aanpassingen of om verbeteringen verrichten. Dit hoeven wij niet voorafgaand aan je te melden.

Artikel 7 - Prijzen

 1. Alle prijzen in een offerte zijn exclusief BTW, ten zij anders vermeld.
 2. Effectief Online mag de hoogte van de prijzen en overige kosten wijzigen. Dit maken wij uiterlijk één maand voordat de nieuwe prijzen van kracht worden bekend aan onze opdrachtgevers. Wanneer je het niet eens bent met deze wijzigingen kan je een bezwaar indienen.
 3. Prijswijzigingen kunnen plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht en/of bij verlenging van de opdracht.
 4. Mediakosten zoals advertentiekosten voor Google Ads, Facebooken/of LinkedIn zijn altijd voor jouw rekening en worden maandelijks vooraf, apart en één op één gefactureerd. Natuurlijk vermelden wij deze kosten ook op de offerte.
 5. De kosten voor onderhoud, hosting, het e-mailpakket, de domeinnaam en andere soortgelijke zaken worden jaarlijks gefactureerd. Prijswijzigingen die door de hosting providers of derden worden doorgevoerd worden zonder kennisgeving doorberekend. 

Artikel 8 - Betalingen

 1. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.
 2. Na akkoord op offerte, en nadat de opdracht is bevestigd door beide partijen, ontvang je een eerste factuur. Deze is standaard 50% van het totale offertebedrag en indien van toepassing de eerste maandelijkse betaling voor de mediakosten en het volledige bedrag voor printwerk. Er wordt nogmaals 30% gefactureerd na de eerste oplevering. De eerste oplevering is beschreven in de offerte. De overige 20% en de eventuele extra kosten wordt gefactureerd bij eindoplevering.
 3. Indien je bezwaar hebt tegen de hoogte van een factuur dan blijf je betalingsplichtig. Dit betekent dat je de factuur gewoon moet betalen, ook al zijn wij nog met elkaar in gesprek over de inhoud.
 4. Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen laat je binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan ons weten. Dit doe je digitaal door het sturen van een e-mail.
 5. Wanneer wij jou een bedrag verschuldigd zijn dan mogen wij dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van jou te goed hebben. Andersom kan dit niet.
 6. Als je de factuur niet binnen de termijn van 15 dagen voldoet, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, sturen wij je een herinnering waarin wij je vragen de factuur alsnog binnen 15 dagen te voldoen. Mocht de betaling uitblijven binnen deze gestelde termijn, dan dragen wij de vordering over aan een incassobureau. De incassokosten om het bedrag te innen worden aan jou doorberekend. Wij vragen je de facturen daarom op tijd te betalen. Dat werkt wel zo fijn samen.
 7. Wij hebben het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien je een betalingsachterstand hebt. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit. Je blijft verplicht om alle openstaande facturen te voldoen. Wij stellen de geleverde producten en diensten weer in gebruik nadat alle openstaande facturen zijn betaald.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Effectief Online te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden ons eigendom, totdat de opdrachtgever al onze facturen heeft voldaan.
 2. Wij zijn eigenaar van door ons ontworpen, gebouwde en ontwikkelde websites, en de daarbij behorende materialen en databases. Alle intellectuele eigendomsrechten liggen daarom bij ons.
 3. Als je de hosting en domeinregistratie via ons laat verlopen, dan mogen wij de domeinnaam en hosting op onze naam registeren. Je blijft altijd eigenaar en houder van de domeinnaam.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Effectief Online is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Ingeval van overmacht mogen wij de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat wij aansprakelijk gesteld kunnen worden.
 3. Onder overmacht verstaan wij elke vreemde en onverwachte oorzaak, waar wij geen rekening mee kunnen houden en ons niet in staat stelt de gesloten overeenkomst uit te voeren.
 4. Indien wij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan hebben wij het recht om het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Je bent verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. Effectief Online is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, behalve als dit komt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons.
 2. In alle gevallen zijn wij alleen aansprakelijk voorzaken die gedekt worden door onze aansprakelijkheidsverzekeraar.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade waartegen de opdrachtgever zich heeft verzekerd of tegen had kunnen verzekeren.
 4. Onze totale aansprakelijkheid vanwege een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal de opdrachtsom.
 5. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade van derden.

Artikel 12 - Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op een met Effectief Online gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien er een geschil ontstaat tussen beide partijen, dan gaan wij in gesprek om hiervoor een oplossing te zoeken. Indien we niet tot een akkoord of regeling kunnen komen, dan leggen we het geschil voor aan een bevoegde rechter.